Regulamin

REGULAMIN

 1. Niepubliczny Żłobek „Świat Maluszka” Agnieszka Nochowska, Anna Sobkowiak  S.C. mieści się na osiedlu 700-lecia 8a/1-2 w Gostyniu.
 2. Niepubliczny Żłobek „Świat Maluszka” zajmuje się sprawowaniem opieki wychowawczo – edukacyjnej i zdrowotnej nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat (4 lat w wyjątku nie dostania się dziecka do przedszkola) na czas pracy rodziców lub opiekunów będących mieszkańcami miasta i gminy Gostyń.
 3. Niepubliczny Żłobek „Świat Maluszka” zapewnia zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka i dostosowane do wieku zajęcia: edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
 4. Żłobek „Świat Maluszka” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców, przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Warunkiem zapisania oraz pobytu maluszka w Żłobku „Świat Maluszka” jest złożenie wypełnionych dokumentów:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka
 • Umowa
 • Oświadczenie
 1. Opłata jest integralną częścią regulaminu organizacyjnego, podpisanie umowy ze Żłobkiem  „Świat Maluszka” oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz ceny za pobyt.
 2. W razie ewentualnych zmian w regulaminie lub cenniku, Żłobek „Świat Maluszka” będzie informował na bieżąco.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych
 4. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu.
 5. Na terenie Żłobka „Świat Maluszka” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania broni, wprowadzanie zwierząt oraz przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko do żłobka.
 7. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informowania personelu o stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Żłobka.
 9. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar, opiekun lub wychowawca ma prawo żądać od rodzica (opiekuna prawnego) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby, dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 10. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów choroby u dziecka lub innych dzieci.
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca Żłobka „Świat Maluszka” z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie opinii psychologa, oraz jego zaleceń.
 12. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć maluszka w obuwie zamienne (kapcie), ubranie na zmianę, pampersy, chusteczki nawilżające, mile widziana ulubiona przytulanka, smoczek jeśli dziecko używa.
 13. Żłobek w cenie abonamentu zapewnia każdemu maluszkowi posiłki:
 • Śniadanie
 • Obiad dwudaniowy
 • Podwieczorek
 • Nieograniczona ilość napojów (herbatki, kompot, oraz woda mineralna)
 1. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami (opiekunami prawnymi), aby uwzględnić indywidualne potrzeby maluszków (np. alergie). W szczególnych przypadkach wyżywienie zapewniają rodzice ( opiekunowie prawni).
 2. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka do godziny 8:30 pod numerem telefonu: Agnieszka Nochowska 725 0617 006 lub Anna Sobkowiak  668 817 194, stawka żywieniowa nie zostanie naliczona, zaś nie zgłoszenie nieobecności zwroty nie przysługują.
 3. Rozliczenie opłaty za wyżywienie nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.
 4. Umowa sporządzona jest na czas określony.
 5. Nieobecność maluszka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca oraz od naliczania dodatkowych opłat związanych z nieterminowym opłacaniem czesnego.
 6. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do powiadomienia Żłobka o zaistniałej sytuacji.
 7. Dzieci mają ubezpieczenie NNW które jednorazowo opłacają rodzice na okres jednego roku.
 8. Żłobek „Świat Maluszka” dba o systematyczne szkolenie personelu opiekuńczo-wychowawczego w zakresie opieki pedagogicznej i wychowawczej.
 9. Personel ma obowiązek przestrzegania:
 • Zasady higieny osobistej i otoczenia
 • Higieny dzieci
 • Dyscypliny pracy
 • Przepisów BHP i przepisów pożarniczych
 1. Za całokształt działalności Żłobka odpowiedzialność ponosi właściciel – prowadzący żłobek. W związku z tym uprawniony jest do wydawania zarządzeń porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie ujętych w niniejszym regulaminie. Za działalność, organizacje pracy, opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą grupowe (opiekunki dziecięce, wychowawczynie).
 2. W razie nieobecności właściciela Żłobka – osoby prowadzącej wszystkie obowiązki oraz zarządzanie Żłobkiem przechodzi na wyznaczoną osobę przez właściciela Żłobka „Świat Maluszka”.
 3. Aktualne informacje dla rodziców (opiekunów prawnych) umieszcza się na tablicach informacyjnych.
 4. Właściciel – osoba prowadząca zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie.

DZIEKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.