Informacje bieżące

Drodzy Rodzice

Informujemy Państwa, że z dniem 01 września 2022 r. w Żłobku Świat Maluszka wysokość czesnego ulegnie zmianie.
Czesne obowiązujące w przyszłym roku wynosić będzie 500 zł/mc.

Wyżywienie: 12 zł dziennie

Zgodnie ze statutem placówki (rozdział IV) składki opłat za żłobek oraz ich wysokość ustala dyrektor placówki. Natomiast umowa o świadczenie usług (par. 4) zawarta z każdym z Państwa stanowi, iż żłobek ma prawo dokonać zmiany wysokości czesnego i jednocześnie ma  obowiązek poinformowania Państwa o tym, w terminie do końca miesiąca grudnia, poprzedzającego kolejny rok.

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia placówki, wynikającego m.in.  z inflacji oraz wzrostu płacy minimalnej i średniego poziomu wynagrodzeń w kraju. Dbając o jakość świadczonych usług nie możemy zmniejszać wydatków kosztem oferty edukacyjnej.

Drugim istotnym czynnikiem są konsekwencje pandemii wywołanej wirusem Covid 19- w powiązaniu z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów wprowadzenia reżimu sanitarnego i zapewnienia środków do dezynfekcji.

Chcemy Państwa zapewnić, że wzrost czesnego nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, a jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania żłobka.

Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwe przyjęcie powyższej informacji.

Przy tej okazji chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i jednocześnie życzyć Państwu, w tych trudnych czasach zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mamy nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z tego, w jaki sposób opiekujemy się, wspomagamy wychować i edukować Państwa dzieci.

Z poważaniem
Dyrekcja żłobka