RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że

1. Administratorem Danych Osobowych jest
Żłobek Świat Maluszka, os 700-leia 8a/1-2, 63-800 Gostyń

2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Nochowska, kontakt : 725 617 006

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) wizerunek oraz prace  dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w mediach oraz na stronie internetowej żłobka  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Dane osobowe dziecka i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie dziecka do Ewidencji dzieci w przedszkolu (czyli nieprzyjęcie dziecka). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć dziecka, zakazem udziału w konkursach i zawodach.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.